fbpx
14 april 2019

Gebruiksvoorwaarden

Om te kunnen genieten van de prestaties die Restolastminute aanbiedt, verzoeken wij u de volgende algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”) aandachtig te lezen. Door onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Gebruiker dat Restolastminute enkel optreedt in de hoedanigheid van mandataris en dat de uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten tussen de Gebruiker en de Partner. In deze hoedanigheid kan Restolastminute geenszins aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot dienstverleningsovereenkomsten die werden gesloten tussen uzelf en de Partners. U kunt gebruik maken van deze site indien u de volgende gebruiksvoorwaarden aanvaardt:

Artikel 1. Definities en toepassingsgebied

1.1 Definities

Met de termen “u” of “de gebruiker” wordt bedoeld elke gebruiker van de Website die om het even welke dienst die restominute op de Website aanbiedt reserveert, bestelt en/of aankoopt. Met “Website” wordt de website www.restominute.com bedoeld. Met “Partner” wordt elke leverancier van Diensten op de Website bedoeld, behalve Restolastminute. De term “Partner” slaat op de restaurants. Met “Dienst” wordt bedoeld een dienstverlening, het leveren van diensten in verband met mogelijkheid tot reserveren die wordt geleverd door de Partners.

1.2 Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van prestaties die op de Website worden aangeboden. Onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen naargelang het type prestatie aangevuld worden met specifieke voorwaarden (hierna “Specifieke Voorwaarden”) van de Partners. De Specifieke Voorwaarden moeten worden goedgekeurd op het moment van de eigenlijke bestelling. U verbindt zich ertoe zich te houden aan deze Specifieke Voorwaarden van de Partners en alle verschuldigde bedragen te betalen en de voorwaarden en beperkingen van de aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de voorgestelde Diensten te aanvaarden.

Artikel 2. Intellectueel eigendom

2.1. Algemeen

Restolastminute kent u een beperkte en niet-overdraagbare licentie toe om deze website te gebruiken volgens de modaliteiten en voorwaarden van de onderhavige algemene voorwaarden. U mag deze website uitsluitend gebruiken om reservaties of legitieme aankopen te verrichten. U mag deze website voor geen enkel andere doel gebruiken, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van speculatieve, valse of frauduleuze reservaties of elke reservering die anticipeert op de vraag. De toegang tot de website verleent u geen enkele aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website die het exclusieve eigendom blijven van Restolastminute, de vennootschappen uit zijn groep of de Partners.

2.2. Gegevens

De elementen die toegankelijk zijn op de Website, meerbepaald onder de vorm van teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, geluid, video’s, software, databases, gegevens, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten waarop Restominute, de vennootschappen van zijn groep of zijn partners zich kunnen beroepen. Uit geen enkel deel van de website mag worden afgeleid dat er impliciet, zij het door het effect van estoppel of op een andere manier, enige vorm van licentie of toestemming wordt verleend om enig handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt voorgesteld zonder schriftelijke toestemming van Restolastminute of van een derde die de handelsmerken bezit die worden voorgesteld op de website.

2.3. Gebruik van de website

Behoudens expliciete bepalingen in onderhavig document, mag u de website in geen enkel geval, op geen enkele drager en op geen enkele wijze volledig of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, wijzigen, overdragen, publiceren, aanpassen of op enige wijze exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restolastminute. Restolastminute behoudt expliciet alle rechten die door onderhavige overeenkomst niet expliciet werden toegekend aan de Gebruiker, die geen aanspraak kan maken op het gebruik of het genot ervan. De exploitatie van de volledige of gedeeltelijke website met ongeacht welk oogmerk, waarvoor Restolastminute geen voorafgaande toestemming heeft gegeven, kan aanleiding geven tot de nodige actie, meer in het bijzonder een betichting van namaak. Enkel een niet-substantieel deel van de website mag worden gebruikt voor doeleinden van strikt private en niet-commerciële aard. Het invoegen van hyperlinks naar elk deel van de website is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Restolastminute.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Indien u deze website gebruikt bent u ervoor verantwoordelijk dat de informatie van uw account en uw wachtwoord vertrouwelijk blijven. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die worden verricht met uw account en wachtwoord. U bevestigt de wettelijke leeftijd te hebben om deze website te gebruiken en om onherroepelijke wettelijke verbintenissen aan te gaan voor ongeacht welke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van deze website. U begrijpt dat u financieel aansprakelijk bent voor elk gebruik dat u maakt van deze website en van zij die uw verbindingsgegevens gebruiken.

Artikel 4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Zie privacy

Artikel 5. Veiligheid

Restolastminute zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren. Door op de knop “verzenden” te drukken bij het doorgeven van uw gegevens, erkent u dat het verzenden van dergelijke gegevens via het internet nooit zonder risico is. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een derde, die daartoe geen toestemming heeft, kan geenszins door Restolastminute worden vergoed.

Artikel 6. Contactgegevens

Restolastminute, Rue des Liègois 23, 1050 Bruxelles

Artikel 7. Informatieoverdracht naar Restolastminute

Elk bericht of inhoud met inbegrip van alle gegevens, vragen, commentaar, suggesties of andere die u via e-mail of op een andere manier naar de Website stuurt wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrechten van toepassing zijn. Alles wat u meedeelt of verstuurt kan worden gebruikt door Restolastminute of de vennootschappen van zijn groep voor een doel van hun keuze, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van reproductie, communicatie, transmissie, publicatie, uitgave en postverzending. Daarenboven heeft Restolastminute het recht om alle in uw berichten besproken ideeën, concepten, knowhow of technieken aan te wenden voor elk type gebruik, met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van producten. Restolastminute erkent geen enkele aansprakelijkheid voor wat u naar deze website stuurt. Het is verboden illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, indecent, opruiend, pornografisch materiaal of elk materiaal dat kan aanzetten tot een gedrag, dat kan worden beschouwd als een criminele belediging, tot burgerlijke aansprakelijkheid kan leiden of een wet kan schenden, te versturen. Daarenboven is het verboden informatie te versturen die (a) andermans rechten, persoonlijke levenssfeer of reclamerechten schendt, (b) beschermd is door auteursrechten (copyright), een gedeponeerd handelsmerk of een ander eigendomsrecht, tenzij de eigenaar van een dergelijk recht daartoe zijn expliciete schriftelijke toestemming geeft, (c) die een virus, een bug of elk ander bezwaarlijk artikel bevat, of (d) die wordt gebruikt om illegaal samen te spannen tegen een andere persoon om handels- of concurrentievoordeel te bekomen. U zult als enige aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die voortvloeit uit elke inbreuk op de auteursrechten (copyright), het gedeponeerde handelsmerk, of elk ander eigendomsrecht of elke andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Artikel 8. Uitsluiting van garantie.

Alle risico’s die voortvloeien uit het surfen op deze website vallen onder uw verantwoordelijkheid. Noch Restolastminute, noch enige andere partij die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, bijkomende of bijzondere schade die voortvloeit uit uw bezoek aan of het gebruik van de website. Onverminderd wat voorafgaat, wordt de volledige inhoud van de website u geleverd “IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT”, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP OP NIET-EXHAUSTIEVE WIJZE VAN IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE KWALITEIT VAN DE KOOPWAAR EN VOOR DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF DE AFWEZIGHEID VAN NAMAAK. Hou er echter rekening mee dat sommige rechtspraken geen uitsluiting of beperking van impliciete garanties toelaten, waardoor bepaalde van de bovengenoemde uitsluitingen eventueel niet van toepassing zijn op uw situatie. Gelieve de geldende wetten met betrekking tot de restricties of beperkingen inzake de uitsluiting van impliciete garanties te controleren. Restolastminute neemt evenmin enige verantwoordelijkheid op zich en kan voor geen enkele vorm van schade of virussen worden aansprakelijk gesteld die uw informatica-uitrusting of elk ander goed aantasten tengevolge van het bezoeken, gebruiken of surfen op de website of van het downloaden van elke vorm van inhoud, gegevens, teksten, beelden, video’s of geluiden die op de website worden aangeboden.

Artikel 9. Beperking van de aansprakelijkheid

Restolastminute is geenszins aansprakelijk voor wat betreft de goederen en diensten die door de Partners worden voorgesteld of voor elk ander aspect van de bestaande contractuele relatie tussen u en de Partners. Restolastminute kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade die voortvloeit uit een product of dienst die worden aangeboden op de Website of de websites van de Partners die gebruik maken van de website. Restolastminute is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade, verlies, klacht of speciale, exemplarische, strafrechtelijke, onrechtstreekse, toevallige of daarop volgende schade (met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van gederfde winsten of verloren spaargeld), ongeacht het feit of deze in een contract ten onrechte gebaseerd is op de aansprakelijkheid zonder intentionele fout, of anderzijds, dat deze voortvloeit uit of op enige wijze verbonden (i) is met ongeacht welk gebruik van de website of de inhoud ervan, (ii) met eender welke mislukking of vertraging (met inbegrip op niet-exhaustieve wijze van het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van elk bestanddeel van deze website voor reserveringen of tickets) of (iii) met de uitvoering of niet-uitvoering van de prestatie door Restolastminute of een van de Partners, zelfs wanneer een dergelijke partij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van schade van dergelijke partijen of elke andere partij. Indien Restolastminute, ondanks wat voorafgaat, aansprakelijk zou worden bevonden voor elke vorm van verlies of schade die zich voortvloeit uit of op zekere wijze gekoppeld is aan eender welke van de hierboven beschreven functies of vormen van gebruik van de website of zijn inhoud, dan zal de totale aansprakelijkheid van Restolastminute in geen geval hoger zijn dan de hoogste (a) abonnementskosten en administratieve kosten om toegang te hebben tot de website, of (b) 500 EUR. Restolastminute kan naar eigen believen, naast alle andere bij Restolastminute beschikbare rechten of oplossingen en zonder enige verantwoordelijkheid, op elk moment en zonder voorafgaand bericht uw toegang tot om het even welk deel van de website opzeggen of beperken.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot hun interpretatie en/of uitvoering zal worden aanhangig gemaakt bij Belgische rechtbanken. Indien Restolastminute of zijn filialen eender welke maatregel nemen om deze Gebruikersovereenkomst en zijn gebruiksvoorwaarden te doen naleven, dan zullen de betrokken partijen te toestemming hebben om van u de betaling te eisen, die u zal aanvaarden, van alle redelijke en noodzakelijk honoraria van de advocaat evenals elke kost gekoppeld aan het geschil en de bijstand, voorzien in de wet of uit eigen kapitaal, waarop de partijen recht hebben.

Artikel 11. Wijziging

Restolastminute kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door dit document te actualiseren. Uw gebruik van deze website is gebonden aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden . U moet deze pagina dus regelmatig bezoeken om de geldende gebruiksvoorwaarden en -bepalingen die op uw geval van toepassing zijn te raadplegen.

Artikel 12. Bijkomende voorwaarden

Er kunnen bijkomende modaliteiten en voorwaarden van toepassing zijn op de reserveringen en op andere functies van deze website. U aanvaardt deze te respecteren.

Artikel 13. Integrale overeenkomst

Deze gebruikersovereenkomst, evenals alle hierboven of hierna vermelde gebruiksvoorwaarden vormen de integrale overeenkomst tussen ons voor wat betreft het voorwerp waarvan sprake in onderhavig document. Dit vervangt alle vroegere afspraken of overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk) met betrekking tot het desbetreffende onderwerp en kan enkel schriftelijk worden verbeterd of gewijzigd of door dergelijke amendementen of wijzigingen beschikbaar te maken op de website.